Welkom bij Starsonice de Kunstschaats Academie van Zoetermeer!

Starsonice leidt kinderen op tot (top)sporters binnen het kunstschaatsen. Wij werken met een team van professionele coaches. Naast de schaatslessen bieden wij ook klassiek ballet, dans en off-ice trainingen aan afgestemd op het kunstschaatsen.

Wil jij ook leren kunstschaatsen meld je dan snel aan voor de gratis proefles via de onderstaande link!

Klik hier voor een proefles!


NIEUWSBERICHT

Vanaf 22 augustus is er weer ijs in het Silverdome. Zodra het trainingsschema bekend is, zullen wij dit communiceren en publiceren.

In de zomerperiode trainen wij op banen elders in het land. Wil je trainen, stuur dan een mail naar starsonice@hotmail.nl.

 


Privacybeleid Stars on Ice 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stars on Ice  verwerkt van haar leden, sponsors, trainers, vrijwilligers, deelnemers of andere geïnteresseerden.  

Indien je lid wordt van Stars on Ice, of om een andere reden persoonsgegevens aan Stars on Ice verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor eigen administratie.  

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stars on Ice houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy; 

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Stars on Ice zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

 

1. Verantwoordelijke  

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

Stars on Ice 

Postadres: Vaartdreef 128, 2724 GJ  ZOETERMEER 

De ledenadministratie is bereikbaar via mail adres: starsonice@hotmail.nl 

 

2. Welke gegevens verwerkt Stars on Ice en voor welk doel  

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht 

b) Adresgegevens, eventueel postadres 

c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) 

d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals b.v. Social Media accounts of ten behoeve van de lessen/trainingen 

2.2 Stars on Ice verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

a) je naam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie. 

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Stars on Ice. 

c) je naam, telefoonnummer en e-mailadres wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt als communicatiemiddel ten behoeve van het lidmaatschap bij Stars on Ice. Na deze periode bewaren wij deze gegevens in een apart bestand. Op verzoek worden de gegevens hierin niet opgenomen. 

d) Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

e) Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

3. De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB)  

Word je lid van de Stars on Ice dan word je ook direct lid van de KNSB. Stars on Ice meldt je aan bij de bond en draagt ook de bondscontributie af. Stars on Ice levert de persoonsgegevens aan bij de KNSB zoals deze zijn aangeleverd aan Stars on Ice. Dit betreft verstrekking van gegevens aan een derde (de KNSB) ter uitvoering van de sportovereenkomst met de vereniging.  

4. Social Media berichtgeving 

Stars on Ice plaatst berichten met foto’s en soms ook filmpjes via Social Media waaronder bijvoorbeeld de uitslagen van wedstrijden, overige activiteiten waarbij ook je voor, achternaam en wedstrijdcategorie genoemd kunnen worden. Bij inschrijving als lid van Stars on Ice ga je hier mee akkoord. 

5. E-mail berichtgeving  

Stars on Ice gebruikt je naam en e-mailadres om je te informeren over activiteiten, diensten en andere informatie betreffende het lidmaatschap van Stars on Ice.  

6. Cookies  

Onze website maakt op dit moment geen gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat er ingelogd kan blijven op een website of dat voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Dankzij cookies is te zien hoe vaak websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.  

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet eerst toestemming worden gegeven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. Toestemming voor cookies kan altijd weer worden ingetrokken, door de internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies zijn te vinden in de Helpfunctie van de gebruikte browser.  

7. Bewaartermijnen 

Stars on Ice verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal 7 jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Deze bewaartermijn geldt voor: De verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie, belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van diensten, correspondentie over incasso, betalingsoverzicht/facturen. 

 8. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 

 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stars on Ice passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stars on Ice geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker.  

9. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten  

a) Via de ledenadministratie van Stars on Ice kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderenStars on Ice zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.  

b) Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.  

c) Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stars on Ice je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met het bestuur van Stars on Ice.  

d) Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: starsonice@hotmail.nl.   

10. Links naar andere websites 

 De website kan links naar andere websites bevatten. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de website van Stars on Ice. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Stars on Ice raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacybeleid van die websites te raadplegen.  

11. Wijzigingen  

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.kunstschaatsacademiestarsonice.nl bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.